อพท.นิวส์

ข้อมูลท่องเที่ยว

5 เมษายน 2556
6664
หมู่บ้านสลักคอก ต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน            ความเข้มแข็งและการรวมกลุ่มของชาวบ้านถือเป็นสิ่งสำคัญในการจะพัฒนาชุมชน ...

คลังความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Top