Hide Main content block

สื่อประชาสัมพันธ์

31 กรกฎาคม 2561
536
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ ติดตามข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage: สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ และเว็บไซต์สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ตามลิงก์ https://www.facebook.com/dastaarea3/ ...

ภาพกิจกรรม

 • 4-001.JPG
 • 4-002.JPG
 • 4-003.JPG
 • 4-004.JPG
 • 4-005.JPG
 • 4-006.JPG
 • 4-007.JPG
 • 4-008.JPG
 • 4-009.JPG
 • 4-010.JPG
 • 4-011.JPG
 • 4-012.JPG
 • 4-013.JPG
 • 4-014.JPG
 • 4-015.JPG
 • 2207601.JPG
 • 2207602.JPG
 • 2207603.JPG
 • 2207604.JPG
 • 2207606.JPG

สถานที่ท่องเที่ยว

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.JPG
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 12.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg
 • 22.jpg
 • 23.jpg
 • 24.jpg
 • 25.jpg
 • 26.jpg
 • 27.jpg
 • 28.jpg
 • 29.jpg
 • 30.jpg
 • 31.jpg
 • 32.jpg
 • 33.jpg
 • 34.jpg
 • ck.jpg
Top