องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

วิสัยทัศน์ และนโยบายต่างๆ
09.เม.ย..2562
Rate this item
(2 votes)

วิสัยทัศน์และนโยบายต่างๆ

 

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"

 

ยุทธศาสตร์ อพท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่มีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามแผนดิจิทัล 3 ปี ของ อพท.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของ อพท. ตลอดจนเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการบริหารและบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเครือข่ายทุกภาคี โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างบูรณาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรและถ่ายทอดองค์ความรู้คู่องค์กรด้าน ICT

.

Read 2198 times

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction