องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

เกี่ยวกับซีไอโอ
09.พ.ค..2560
Rate this item
(0 votes)

DASTA3

ประวัติ

ชื่อ      ดร.ชุมพล มุสิกานนท์

เกิด     3 ตุลาคม 2508

 

การศึกษา

- Doctoral in Management (University of The VISAYAS) : ปริญญาเอก

- MBA, Marketing (National University, USA.) : ปริญญาโท

- MCL, Comparative Law (California Western School of Law, USA.) : ปริญญาโท

- นบ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปริญญาตรี

- ศบ. รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี

 

การอบรมสัมมนา

- การบริหารจัดการความคิดสร้างสรรค์ (หลักสูตรสำหรับวิทยากร โดย บ.กบเหลาดินสอ จำกัด)

- Service Design จัดโดย OKMD วิทยากรจาก USA.

- ทักษะการใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรนักบริหารงบประมาณขั้นสูง รุ่นที่ 1 สำนักงบประมาณ

- หลักสูตร CFO สำหรับผู้บริหารภาครัฐ สคร. กระทรวงการคลัง

- Auditor for ISO 9001

- การบริหารโครงการและการจัดทำแผนกลยุทธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตร Blockchain for Management and Executive จัดโดย IMC Institute

- หลักสูตร IT Risk Management (Workshop) จัดโดย สถาบันวิทยาการ สวทช.

 

วิชาที่สอน

- การบริหารเชิงกลยุทธ์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- สัมนาการบริหารจัดการ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- การจัดการความคิดเชิงสร้างสรรค์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม

- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ระดับมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

การทำงานปัจจุบัน

- รองผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

- ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการ  ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

- อนุญาโตตุลาการ ประจำสถาบันอนุญาโตตุลาการ ประเทศไทย

- วิทยากรประจำรายการ AUDIONICE ทาง facebook

- วิทยากรรับเชิญให้แก่บริษัทเอกชน และองค์กรต่างๆ อาทิ AIS, Nok Air, หอการค้าไทย, สมาคมเครื่องเสียง  แห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

- ผู้บรรยายประจำ บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด (Certified Coaching/Instructor)

- คอลัมนิสต์นิตยสาร Audiophile, นิตยสาร GM 2000

 

ผลงานในอดีต

- ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ำเสีย

- หัวหน้ากองกฎหมาย องค์การจัดการน้ำเสีย

- Account Director บริษัท กู๊ด คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

- ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท สยามมาเก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด

- ผู้จัดการทั่วไป สายการตลาด บริษัท สยามทีวี แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

- ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร บริษัท บวรกิจร่วมทุน (1992) จำกัด

- เลขานุการหลักสูตร MBA บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักกฎหมาย ศ.ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน

.

Read 2993 times

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction