องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ประมวลจริยธรรมองค์กร
24.มี.ค..2556
Rate this item
(0 votes)

logo

        ทั้งนี้ อพท. ได้ยึดหลักจริยธรรมในการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าด้วยจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์ด้านล่างนี้


http://www.ombudsman.go.th/10/7_0.html


     ข้อบังคับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๔

     
     โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กำหนดให้มาตราฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าของรัฐเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้นสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมให้ถือเป็นการกระทำผิดทางวินัย ซึ่งจะต้องมีกลไกและระบบดำเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษของการกระทำนั้น
      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ (๙) แห่งพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
พ.ศ.๒๕๔๖ คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับ(รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลด ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม)

 

 

 

Read 3325 times

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction