องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

หลักธรรมาภิบาล
24.มี.ค..2556
Rate this item
(0 votes)

หลักธรรมาภิบาล

logo

           เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ปีมหามงคลแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ ๖๐ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงอุทิศพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนตลอดมามิได้ขาด ด้วยหลักการทรงงานที่ประชาชนควรน้อมนำพระราชดำริปกเกล้าปกกระหม่อมมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานและพัฒนาประเทศชาติ        
          อพท. จึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จัดพิมพ์หนังสือ "หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" เพื่อให้เครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท. และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสน้อมนำหลักการทรงงานของพระองค์มายึดถือปฏิบัติ เพื่อสร้างคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินไทยต่อไป 

(รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลด หนังสือหลักการทรงงาน ๑.pdf)  

(รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลด หนังสือหลักการทรงงาน ๒.pdf)

(รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลด หนังสือหลักการทรงงาน ๓.pdf)

 

Read 3486 times

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction