องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ปรัชญาและค่านิยมของ อพท.
30.ม.ค..2556
Rate this item
(2 votes)

ปรัชญาการดำเนินงานอพท. 
     รักษาสมดุลใน 3 มิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 

ค่านิยมองค์กร   
     "ทุ่มเทมุ่งมั่น ประสานภาคี มีใจบริการ ทำงานเป็นทีม ยิ้มฟังชุมชน"

 


D = Determination ทุ่มเทมุ่งมั่น การทำงานอย่างอุทิศตน อดทน กระตือรือร้น และตั้งใจอย่างเต็มกำลังความสามารถ พัฒนาความรู้ความสามารถให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และต้องทำงานอย่างมืออาชีพ เป็นผู้ชำนาญด้านการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง 

 

A = Alliance ประสานภาคี การทำงานแบบบูรณาการกับชุมชน และทุกภาคีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

S = Service Mind มีใจบริการ จะทำงานด้วยจิตอาสาพร้อมบริการด้วยความเต็มใจ และจริงใจ 

 

T = Teamwork ทำงานเป็นทีม การประสานทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความมุ่งมั่น ความสำเร็จของงานและองค์กร โดยรับฟังความคิดเห็นด้วยความเข้าใจ ให้เกียรติ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 

A = Audience ยิ้มฟังชุมชน การเข้าถึงชุมชน เปิดใจรับฟังความคิดเห็นทั้งด้านบวกและลบ เคารพความคิดที่แตกต่าง พร้อมปรับปรุงและพัฒนาร่วมกับชุมชน

 

 

Read 8844 times

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction