องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

คณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (พพท.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
04.ม.ค..2564
Rate this item
(3 votes)

 

รายนามคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (พพท.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

1. นายอนันต์ ชูโชติ ประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ  กรรมการโดยตำแหน่ง 
  รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
3. นายพงศ์บุณย์ ปองทอง กรรมการโดยตำแหน่ง 
  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
4. นายชยาวุธ จันทร กรรมการโดยตำแหน่ง
  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
 
5. นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี กรรมการโดยตำแหน่ง
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
 
6. พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
9. รองศาสตราจารย์ ประเวศ เสรีเชษฐพงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นางธัชดา จิตมหาวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี กรรมการและเลขานุการ
  ผู้อำนวยการ อพท.  
Read 12767 times

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction