องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

คณะผู้บริหาร อพท.
04.ม.ค..2564
Rate this item
(7 votes)

 

 คณะผู้บริหาร อพท.

 director64re

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี
ผู้อำนวยการ อพท.
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๘ ต่อ ๑๖๘ 
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

รองผู้อำนวยการ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

ex chuwit
ดร. ชูวิทย์ มิตรชอบ
รองผู้อำนวยการ (๑)
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๓ ต่อ ๖๐๒
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       ex chumpol
             ดร. ชุมพล มุสิกานนท์
              รองผู้อำนวยการ (๒)
  โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๔ ต่อ ๖๐๑
   อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

S 12836903w
นางสาววัชรี ชูรักษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๙ ต่อ ๖๐๓ 
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ผู้อำนวยการสำนัก

 

       S 42606638p
         พ.อ. นาวิน ปรีชาพณิชยกุล
     ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
                     (สตน.)
       โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗
  ต่อ ๕๐๑ 
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ex wassana
นางสาววาสนา พงศาปาน
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว (สพข.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗ ต่อ ๗๐๑ 
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 tom
นางสาววรรณวิภา ภานุมาต
ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗ ต่อ ๓๐๑ 
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        ex palakorn

นายพลากร บุปผาธนากร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ (สบย.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗ ต่อ ๒๐๑ 
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       S 160808980as 

นายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกุล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง (สบก.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗ ต่อ ๑๐๑ 
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DSC 3076 Small

นายธรรมนูญ ภาครูป
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ศทย.)
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๘๖ ๑๑๑๖-๘
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สำนักงานพื้นที่พิเศษ

 

ex empty01

ชื่อ...........................................

ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๑ (อพท.๑)

(คุ้งบางกะเจ้า)

ex palakorn

นายพลากร บุปผาธนากร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๒ (อพท.๒) (อารยธรรมอีสานใต้)
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗ ต่อ ๒๐๑ 
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

1  

นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต
ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ (อพท.๓)
(ฝั่งทะเลตะวันออก)
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๒ ๓๒๔๐-๔ 
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

DSC 3081 Small
นายประคอง สายจันทร์
ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ (อพท.๔)
(มรดกโลกด้านวัฒนธรรม)
โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๐๔๘๑-๒
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DSC 3076 Small
นายธรรมนูญ ภาครูป
ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๕ (อพท.๕)
(วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง)
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๘๖ ๑๑๑๖-๘
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

suksan
นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์
ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ (อพท.๖)
(น่าน-อารยธรรมล้านนา)
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๗ ๑๔๕๘-๙ 
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ex somjin

นายสมจินต์ ชาญกระบี่
ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๗ (อพท.๗)
(อู่ทอง-ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนกลาง)
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๖ ๕๕๖๒ 
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ex empty01

ชื่อ...........................................

ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๘ (อพท.๘)

(ฝั่งทะเลตะวันตก)

ex empty01

ชื่อ...........................................

ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๙ (อพท.๙)

อันดามัน-หมู่เกาะทะเลใต้)

       

 

 

Read 32926 times

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction