องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ความสุขของนักท่องเที่ยว
21.ธ.ค..2563
Rate this item
(0 votes)

content 1 01

ความสุขของนักท่องเที่ยวในความหมายของ อพท. หมายถึง ความเพลิดเพลิน ความประทับใจและความอิ่มเอมใจของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษของ อพท. โดยสามารถแบ่งความสุขของนักท่องเที่ยวออกได้ 5 ด้าน


1.ด้านการเดินทางและสิ่งอำนวยความสะดวก

- เดินทางสะดวกสบาย เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่าย

- มีห้องน้ำสาธารณะเพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยว

- มีที่นั่งเล่นพักผ่อน เช่น จุดชมวิว ร้านกาแฟ- Free wifi มีสัญญาณอินเตอร์เน็ท


2.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

- ได้ชมหรือซื้อสินค้าในท้องถิ่น

- การใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล

- การให้ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น


3.ด้านสังคมและวัฒนธรรม

- การได้รับประทานอาหารท้องถิ่น ที่คนในพื้นที่เป็นคนปรุง

- การได้ฟังดนตรีพื้นเมือง

- การมีส่วนร่วมในประเพณีท้องถิ่น


4.ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

- ได้พบเห็นเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ และมีความสะอาด

- การมาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวที่สงบและมีความเป็นส่วนตัว

- การท่องเที่ยวในพื้นที่ที่ภูมิทัศน์สวยงาม


5.ด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้

- การโพสต์ข้อความและรูปภาพวิถีชีวิต

- การโพสต์ข้อความและรูปภาพธรรมชาติ

- การมีเวลาอยู่กับตัวเองและได้ทบทวนถึงคนรอบข้าง

content 2 01

ความสุขของคนในชุมชน หมายถึง สภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนพื้นที่พิเศษของ อพท. ที่มีความสุขทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีด้วยกัน 6 องค์ประกอบความสุขของคนในชุมชน หมายถึง สภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนพื้นที่พิเศษของ อพท. ที่มีความสุขทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีด้วยกัน 6 องค์ประกอบ

1.ด้านการมีสุขภาวะ

- การรับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ

- การมีความรู้ในการใช้ยาหรือสมุนไพรท้องถิ่น

- การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ


2.ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

- การมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ

- การเก็บออมเงินบางส่วนที่ได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน

- การรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพและสินค้าชุมชน


3.ด้านครอบครัวอบอุ่น

- ความมั่นคงในที่อาศัย

- บุตรหลานได้เรียนรู้กับคนในครอบครัวตลอดจนนักท่องเที่ยวที่มาเยือ

- เยาวชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพ


4.ด้านบริหารจัดการชุมชนที่ดี

- ความรู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในชุมชน

- มีการป้องกันอุบัติภัยในชุมชน

- มีข้อปฎิบัติของชุมชนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว


5.ด้านการมีสภาพแวดล้อมที่ดี

- การไม่ถูกรบกวนจากมลพิษทางอากาศ

- การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

- มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรธรรมชาติ


6.ด้านการเป็นชุมชนประชาธิปไตย

- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชุมชน

- การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะด้านการท่องเที่ยว

- การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบและรับผลประโยชน์จากการดำเนินการดำเนินกิจกรรมในชุมชน

.

Read 481 times

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction