องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ติดต่อเจ้าหน้าที่
30.ม.ค..2556
Rate this item
(5 votes)

รายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ผู้ปฏิบัติงาน อพท.
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑  ถนนพระรามที่ ๖  แขวงพญาไท  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗, ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๐, ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๒ 
โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๖ (ชั้น ๓๐), ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ (ชั้น ๓๑)
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร อพท.

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ตรง เบอร์ต่อ อีเมล
นาวาอากาศเอก อธิคุณ  คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๘ ๑๖๘ athikun.k@dasta.or.th
ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. (๑) ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๓ ๖๐๒ chuwit.m@dasta.or.th
ดร.ชุมพล มุสิกานนท์ รองผู้อำนวยการ อพท. (๒) ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๔ ๖๐๑ chumpol.mu@dasta.or.th
น.ส. วัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๙ ๖๐๓ watcharee.c@dasta.or.th

สำนักตรวจสอบภายใน (สตน.)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
พ.อ.นาวิน ปรีชาพณิชยกุล ผอ.สตน. ๕๐๑ nawin.p@dasta.or.th
นางพรศิริ ศรีโพธิ์งาม จนท.ตรวจสอบภายใน ๕๐๒ pornsiri.s@dasta.or.th
นางกัญญณัฐ มหิมา จนท.ตรวจสอบภายใน ๕๐๓ gunyanut.v@dasta.or.th
น.ส.ปณิตา ทองสายบัว​ จนท.ตรวจสอบภายใน ๕๐๔ panita.t@dasta.or.th
น.ส.กสิณาณิฐ อึ่งกูล จนท.ตรวจสอบภายใน ๕๐๖ kasinanit.u@dasta.or.th

สำนักบริหารกลาง (สบก.)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกุล ผอ.สบก. ๑๐๑ surakij.l@dasta.or.th
น.ส.กฤติกา ชัชวาลย์ รอง ผอ.สบก. ๑๑๐
kittika.c@dasta.or.th
น.ส.เนาวรัตน์ เสน่หา หน.งานการเงินและบัญชี ๑๐๘ naowarat.s@dasta.or.th
น.ส.พรอุษา จุนทการ จนท.บัญชี ๑๑๒ pornusa.c@dasta.or.th
น.ส.กันยกร จันแย้ม จนท.การเงิน ๑๑๑ gunyakorn.c@dasta.or.th
น.ส.อนัญญา รุ่งอ่วม ปฏิบัติหน้าที่ หน.งานบริหารงานทั่วไป ๑๐๔ ananya.r@dasta.or.th
น.ส.อัญชลี ค้ำคูณ จนท.บริหารงานทั่วไป ๑๐๓  unchalee.k@dasta.or.th
นายสงคราม คาดหมาย จนท.บริหารงานทั่วไป ๑๐๕  
น.ส.สิรินทร์ทิพย์ ชมสินทรัพย์ จนท.บริหารงานทั่วไป
นายสุรกิจ แก้วปิ่นทอง จนท.บริหารงานทั่วไป ๑๒๔  
นายมนัสวิน บุญทวี ปฏิบัติหน้าที่ จนท.ประสานงานผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ อพท.) ๑๐๒ manutsawin.b@dasta.or.th
น.ส.พนิตา ชลชวลิต จนท.ประสานงานผู้บริหาร (ผู้อำนวยการ อพท.) ๑๐๖  
นางภัณฑิลา โสมรักษ์ จนท.ประสานงานผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการ ๑) ๑๒๘ phuntisa.s@dasta.or.th
น.ส.รัตนา วิเชียรรัตนพงษ์ จนท.ประสานงานผู้บริหาร (รองผู้อำนวยการ ๒) ๑๒๗ rattana.v@dasta.or.th
นายนรเศรษฐ์ เวสารัชชนันท์ จนท.ประสานงานผู้บริหาร (ผู้ช่วย ผอ.อพท.) ๒๑๙
นายประพันธ์ รุ่งคล้าย จนท.บริการ prapan.r@dasta.or.th
นายทวีศักดิ์ ไถวฤทธิ์ จนท.บริการ thaweesak.t@dasta.or.th
นายสาโรจน์ ยอดเสาร์ จนท.บริการ sarot.y@dasta.or.th
นายสุดเขต นพรัตน์ หน.งานกฎหมาย
น.ส.สุพิชฌาย์ มลิทอง จนท.กฎหมาย ๑๒๐
นายคมกริช มิตรชอบ จนท.กฎหมาย ๑๒๕
น.ส.ภาณุมาศ ตั้งชู หน.งานพัสดุ ๑๐๙ phanumat.t@dasta.or.th
น.ส.กัญญ์ปภัส รัตนเรืองศิลป์ จนท.พัสดุ ๑๑๘ kanpapas.r@dasta.or.th
น.ส.สกุณี หาญรุจิระกุล จนท.พัสดุ ๑๑๖
นายพนม วงศ์ไทย หน.งานบริหารทรัพยากรบุคคล
น.ส.รุ่งฤดี สิงห์วงษา จนท.บริหารทรัพยากรบุคคล ๑๐๗ rungruedee.s@dasta.or.th
น.ส.แพรวพรรณพัชร อุปนันท์ จนท.บริหารทรัพยากรบุคคล ๑๒๑
น.ส.จุฑารัตน์ ศุกรพันธ์ จนท.บริหารทรัพยากรบุคคล
นายหริศ เหล่าวิทยวงศ์ หน.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑๓ harit.l@dasta.or.th
นายพิริยะ จงอรุณทัพรังษี จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๒๒ piriya.j@dasta.or.th
นายธีรนัย รังษิยาภา จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑๕ teeranai.r@dasta.or.th
นายปิยวุฒิ อึ้งวิเชียร จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑๔ piyavuth.u@dasta.or.th
น.ส.ธนพร สิทธิประภา จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๒๙  
นายชิโนรส บุญเจิม หน.งานข้อมูลสารสนเทศการท่องเที่ยว - -
นายวรภัทร์ หอมวิเชียร จนท.วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ - -
นายติรานนท์ ทิพยมงคลกุล จนท.วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ - -
       

สำนักสื่อสารองค์กร (สสอ.)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
น.ส.วัชรี ชูรักษา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สสอ. ๖๐๓ watcharee.c@dasta.or.th
น.ส.มัธนา เมนแก หน.งานประชาสัมพันธ์ ๔๐๒ matana.m@dasta.or.th
น.ส.รลินค์กรณ์ มงคลชาติภิรักษ์ จนท.ประชาสัมพันธ์ ๔๐๔  praiyaratha.m@dasta.or.th
น.ส.ภูษณิศา โสมรักษ์ จนท.กราฟฟิก ๔๑๐ phusnisa.s@dasta.or.th
น.ส.อรพรรณ บัวสีทอง จนท.โซเชียลมีเดีย orapan.b@dasta.or.th
นางเกศฎา ศรีสวัสดิ์ หน.งานวิเทศสัมพันธ์ ๒๑๐ kesada.s@dasta.or.th
นายชนินทร์ ศรีวิสุทธิ์ จนท.บริหารยุทธศาสตร์ ๒๑๕ chanin.s@dasta.or.th
นายมนัสวิน บุญทวี หน.งานสื่อสารภายใน ๑๐๒ manutsawin.b@dasta.or.th
น.ส.จิตกัญญา จินดาวงศ์ จนท.สื่อสารภายใน jitkanya.j@dasta.or.th
นายสิทธิโชค ชลออยู่ ปฏิบัติหน้าที่ จนท.สื่อสารภายใน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์ (สบย.)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นายพลากร บุปผาธนากร ผอ.สบย. ๒๐๑ -
นายนพดล จินดาธรรม หน.งานแผนยุทธศาสตร์ ๒๐๗ nophadon.j@dasta.or.th
น.ส.รัตนา วิเชียรรัตนพงษ์ จนท.บริหารยุทธศาสตร์ - rattana.v@dasta.or.th
นายภาณุ อัศวปรมิตชัย จนท.บริหารยุทธศาสตร์ ๒๑๖ panu.a@dasta.or.th
นายรัฐวิทย์ ปัญญาไชยภัสร์ จนท.บริหารยุทธศาสตร์ ๒๑๕
นายศุภชัย งามศิริกุลเจริญ หน.งานแผนปฎิบัติการและแผนงบประมาณ ๒๐๒ supachai.n@dasta.or.th
น.ส.นิศารัตน์ อนุตรวัฒนกุล จนท.บริหารยุทธศาสตร์  ๒๑๗ nisarut.a@dasta.or.th
น.ส.ชนนิกานต์ ประกอบศุขราษฎร์ จนท.บริหารยุทธศาสตร์ ๒๑๗ -
- - หน.งานติดตามและประเมินผล ๔๑๑ -
น.ส.ภวรัตน์ คุณความดี จนท.บริหารยุทธศาสตร์ ๒๐๙ pavarat.k@dasta.or.th
น.ส.สิรินทร์ทิพย์ โสไกร จนท.บริหารยุทธศาสตร์ ๒๑๓ -
น.ส.ธนพรพรรณ พลคีรีย์ จนท.บริหารยุทธศาสตร์ ๒๑๔ thanapornpun.p@dasta.or.th
น.ส.มนัสพันธน์ ศรีสุทธิ์ จนท.บริหารยุทธศาสตร์ ๒๑๔ -
น.ส.ดวงพร ชอบประดิษฐ์ หน.งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ๑๑๙ doungporn.c@dasta.or.th
น.ส.ณวรรณ ทินราช จนท.บริหารความเสี่ยง ๒๑๒ nawan.t@dasta.or.th
นายอัครวุฒิ เอี่ยมสำอางค์ ปฏิบัติหน้าที่ จนท.บริหารความเสี่ยง - -

สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน (สทช.)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
น.ส.วรรณวิภา ภานุมาต ผอ.สทช. ๓๐๑

wanvipa.p@dasta.or.th

นางประภัสสร วรรธนะภูติ หน.งานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๓๐๙ praphatsorn.v@dasta.or.th
นายนิรุตต์ บ่อเกิด จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ๓๐๖ nirut.b@dasta.or.th
น.ส.ศิรตา ศิริธรรม จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ๓๐๗ sirata.s@dasta.or.th
น.ส.นันทิชา อินทร์บำรุง จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน - nunthicha.i@dasta.or.th
นายแมน อร่ามศรี ปฏิบัติหน้าที่ หน.งานเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยว ๓๐๔ man.a@dasta.or.th
นายศราวุธ ทาคำ จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ๓๑๑ sarawut.t@dasta.or.th
นายกรวิทย์ เทพนีรมิตร จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ๓๐๗ kaurawit.t@dasta.or.th
นายวิกรม นันทวิโรจน์สิริ จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน - wikrom.n@dasta.or.th
น.ส.วรรณวิภา ภานุมาต ปฏิบัติหน้าที่ หน.งานบริหารภาคีเครือข่าย (อีกหน้าที่หนึ่ง) ๓๐๑

wanvipa.p@dasta.or.th

นายสุวิชชา บุญสมุทร จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  ๓๐๕ suwitcha.b@dasta.or.th
นางปิยะณัฐ หอมวิชียร จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ๓๐๓ piyanat.k@dasta.or.th
น.ส.ณัฐกานต์ นองเนือง จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน - natthakarn.n@dasta.or.th
น.ส.อรอุมา ศิลป์วัฒนานุกูล จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน - on-uma.s@dasta.or.th
น.ส.รุวัยดา เด่นยิ่งโยชน์ จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน - ruwaida.d@dasta.or.th
นายพิติรัตน์ วงศ์สุทินวัฒนา หน.งานยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ๓๑๐ phitirat.w@dasta.or.th
นายวีรภัทร ชำนาญไพร จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน  - veerapat.c@dasta.or.th
นายสิทธิชัย สว่างจิตต์ จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน - -
น.ส.พจนีย์ แก้วมีศรี จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน - photjanee.k@dasta.or.th
         

สำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว (สพข.)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
น.ส.วาสนา พงศาปาน ผอ.สพข. ๗๐๑ -
นายชิโนรส บุญเจิม ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพข. ๗๐๒ chinorost.b@dasta.or.th
นางภัณฑิษา เศวตเศรนี หน.งานพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว ๗๑๓ -
นายพาที พงษ์ทัดศิริกุล จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ ๗๑๑ -
น.ส.วรสุดา ขำเดช จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ ๗๑๕ worasuda.k@dasta.or.th
นายคัชพล จั่นเพชร ปฏิบัติหน้าที่ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - -
น.ส.นุชสรา เทียนไชย หน.งานมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๗๐๘ nuchsara.t@dasta.or.th
น.ส.นพมาศ ทิตระกูล จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ ๗๐๖ noppamas.t@dasta.or.th
น.ส.นิลวรรณ ทุนคุ้มทอง หน.งานประเมินขีดความสามารถในการรองรับ ๗๑๒ -
น.ส.ณัฎฐิยา หอมหวล จนท.บริหารยุทธศาสตร์ ๗๑๔ -
         

สำนักจัดการองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (สจอ.)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นายชุมพล มุสิกานนท์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สจอ. ๖๐๑ chumpol.mu@dasta.or.th
นายชัชวาล ม่วงพรวน หน.งานองค์ความรู้และพัฒนาหลักสูตร - chadchawan.m@dasta.or.th
น.ส.อัชฌา รัตนโอภาส จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๔๑๔ atcha.r@dasta.or.th
น.ส.กัลย์ลัญญา ปลั่งกมล จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๔๑๓ ganlanya.p@dasta.or.th
น.ส.จุฬาลักษณ์ พรมมา จนท.พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ๔๑๒ chulalak.p@dasta.or.th
น.ส.สุชาบดี เหลืองอารีพร จนท.ประสางานโครงการ - -
น.ส.ปิยธิดา จิตร์ถนอม จนท.ประสางานโครงการ - -
- - หนง.ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษา - -

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๑ รับผิดชอบพื้นที่ คุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ (อพท.๑)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
- - ผจก.อพท.๑ - -
- - รอง ผจก.อพท.๑ - -
น.ส.นิลวรรณ ทุนคุ้มทอง ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - ninlawan.t@dasta.or.th
น.ส.ชมพูนุท ธาราสิทธิโชค เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ - chompunuth.t@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - -

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๒ รับผิดชอบพื้นที่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ (อพท.๒)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นายพลากร บุปผาธนากร ผจก.อพท.๒ ๒๐๑ palakorn.b@dasta.or.th
- - รอง ผจก.อพท.๒ - -
นายสรวิชญ์ แสงงาม ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - sorawich.s@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - -

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ รับผิดชอบพื้นที่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (อพท.๓)

เลขที่ ๑๐๕/๑ หมู่ที่ ๑ ถนนสุขุมวิท ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๘๒๒ ๓๒๔๐-๔ โทรสาร ๐ ๓๘๒๒ ๓๒๔๕

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นายธิติ จันทร์แต่งผล ผจก.อพท.๓ - thiti.c@dasta.or.th
นายกฤษณ์ ภูมิสุวรรณ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - kris.b@dasta.or.th
นายพนม วงศ์ไทย จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - panom.w@dasta.or.th
น.ส.วรรณพร ทองสุ่น จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - wannaporn.t@dasta.or.th
นายเฉลิมพล แย้มเกษร จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - chalermphon.y@dasta.or.th
น.ส.ศิวพร สวัสดิ์มงคล จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - siwaporn.s@dasta.or.th
นายนรเศรษฐ์ เวสารัชชานันท์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - norases.v@dasta.or.th
นางเรือนแก้ว เวสารัชชานันท์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - rueankaew.m@dasta.or.th
น.ส.กิตติยา แก้ววงษา จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - kittiya.k@dasta.or.th
น.ส.มนัสพันธน์ ศรีสุทธิ์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - manassapan.s@dasta.or.th
น.ส.ปรารถนา เทพศรีหา จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - prattana.t@dasta.or.th
น.ส.พาณิภัคน์ ช่วงโชติ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - panipak.c@dasta.or.th
นายธนากร ภูมิจิตร ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - thanakorn.b@dasta.or.th
น.ส.ณัฐนันท์ ชาวสวนศรีเจริญ จนท.การเงินและงบประมาณ - nattanun.c@dasta.or.th
น.ส.กาญจนา รุ่งคล้าย จนท.บัญชี - kanjana.r@dasta.or.th
น.ส.กิตติมา รัชนีภรณ์ จนท.พัสดุ - kittima.r@dasta.or.th
นางเขมวรรณ เมาลานนท์ จนท.บริหารงานทั่วไป - kemawan.m@dasta.or.th
นายเอกอาทิตย์ สมจันทร์ จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ (ลจ.) - eakartid.s@dasta.or.th

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ (สาขา) หรือ อพท.๓ (สาขา)
เลขที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าโสม  อำเภอเขาสมิง  จังหวัดตราด ๒๓๑๕๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๙๕๑ ๖๐๔๑-๔ โทรสาร ๐ ๓๙๕๑ ๖๐๔๕

นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รอง ผจก.อพท.๓ ๑๐๐๒ sutarak.s@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - -
น.ส.มัทนา เครือจันทร์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ ๑๐๐๑ mattana.k@dasta.or.th
นายชาญชัย บุญส่งสมคำ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ ๑๐๑๘ chanchai.b@dasta.or.th
น.ส.จิรวรรณ กาญจนาวิล จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - chirawan.k@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - -
นางเสาวรส โสกำปัง จนท.การเงินและงบประมาณ ๑๐๐๓ soawarot.c@dasta.or.th
น.ส.ประจิตรา ประชุมแพทย์ จนท.บัญชี ๑๐๐๔ prajittra.p@dasta.or.th
นางชนนี โกคูณ  อนันต์ จนท.พัสดุ ๑๐๐๕ chonnani.k@dasta.or.th
นายบัญชา มนัสสนิท พนง.ส่งเอกสาร (ลจค.) - bancha.m@dasta.or.th

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๔ รับผิดชอบพื้นที่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (อพท.๔)

เลขที่ ๕๕/๑๓ หมู่ที่ ๑๒ โครงการซันเซตเพลส ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๕๕๖๑ ๐๔๘๑-๒, โทรสาร ๐ ๕๕๖๑ ๐๔๘๓
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นายประครอง สายจันทร์ ผจก.อพท.๔ - prakrong.s@dasta.or.th
- - รอง ผจก.อพท.๔ - -
นายณัฐพงศ์ บุญคำ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - nattapong.b@dasta.or.th
นายปสันน์ วิบูลย์รังสรรค์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - pasan.v@dasta.or.th
น.ส.ชุติมา แสงสวัสดิ์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - chutima.s@dasta.or.th
นายสิทธิชัย สว่างจิตต์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - sittichai.s@dasta.or.th
นายสิทธิพันธ์ แสงสุวรรณ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - sittipun.s@dasta.or.th
นายศรายุทธ โนติ๊บ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - sarayut.n@dasta.ot.rh
นายวัชระ ทิพย์ชำนาญ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - watchara.t@dasta.ot.rh
น.ส.สุรางคนางค์ พ่วงแผน จนท.ประชาสัมพันธ์ - surangkhanang.p@dasta.ot.rh
น.ส.ชรินทร์ทิพย์ อ่อนสุวรรณ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - charinthip.o@dasta.ot.rh
นางชวมล แพจุ้ย จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - chawamon.p@dasta.ot.rh
น.ส.วัลภา ดงเรืองศรี จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - wanlapa.d@dasta.ot.rh
น.ส.ไพลิน อินเพ็ชร จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - pailin.i@dasta.ot.rh
น.ส.บุญเลียม ชุมภู จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - bunliam.c@dasta.ot.rh
น.ส.อุมาริน แสงอรุณ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - uamarin.s@dasta.ot.rh
นายวีรวิทย์ ฉันทวรางค์ ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - weerawit.c@dasta.ot.rh
น.ส.ปนัดดา ผาสุก จนท.การเงินและงบประมาณ - panutda.p@dasta.ot.rh
นางจุฑารัตน์ มะลิวัลย์ จนท.บัญชี - jutarat.m@dasta.ot.rh
น.ส.ชัญญาพัชญ์ เกษมรัตน์ จนท.พัสดุ - chanyaphat.k@dasta.ot.rh
น.ส.ปริญญา ชฏิลาลัย จนท.บริหารงานทั่วไป - parinya.c@dasta.ot.rh
นายจรัน กันสุ่ม จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ - jaran.k@dasta.ot.rh

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๕ รับผิดชอบพื้นที่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (อพท.๕)

เลขที่ ๕๑/๒ ถนนเสริฐศรี ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๘๖ ๑๑๑๖-๘ โทรสาร ๐ ๔๒๘๖ ๑๐๘๐
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นายธรรมนูญ ภาคธูป ผจก.อพท.๕ - thumanoon.p@dasta.or.th
- - รอง ผจก.อพท.๕ - -
นายธนกฤต ภัทร์ธราธร ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - thanakrit.p@dasta.or.th
น.ส.จีระภา นามี จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - jeerapa.n@dasta.or.th
น.ส.อัญชลี ศรีสารคาม จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - unchalee.s@dasta.or.th
น.ส.ปรางค์สิริ แดงสมบูรณ์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - prangsiri.d@dasta.or.th
น.ส.ชญาธร โสดวิลัย จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - juniporn.s@dasta.or.th
นายศศิวัฒน์ ติตะปัญ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - sasiwat.t@dasta.or.th
น.ส.สุมณฑา ก่อแก้ว จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - sumonta.k@dasta.or.th
น.ส.ศิริลักษณ์ สุประดิษฐอาภรณ์ จนท.ประชาสัมพันธ์ (ลจ.) - siriluk.s@dasta.or.th
น.ส.อรุณศรี นามซุย จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - arunsee.n@dasta.or.th
น.ส.สรญา เสนามนตรี จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - soraya.s@dasta.or.th
นายอภิญญา หงษา จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - apinya.h@dasta.or.th
น.ส.บุษกร บุตรพรม จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ (ลจ.) - bootsakorn.b@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - -
น.ส.ขวัญฤทัย อาจทอง จนท.การเงินและงบประมาณ - kwanruetai.a@dasta.or.th
น.ส.กัญธิมา เฝือสุภาพ จนท.บัญชี - kuntima.f@dasta.or.th
น.ส.พชรมน บุตรทา จนท.พัสดุ - phatchalamon.b@dasta.or.th
นางกิตินันท์ นกแก้ว จนท.บริหารงานทั่วไป - kitinun.b@dasta.or.th
นายศุปพัธไชย ภาคธูป จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ (ลจ.) - supatchai.p@dasta.or.th

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ รับผิดชอบพื้นที่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท.๖)

เลขที่ ๕๕ ถนนมหาพรหม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๗ ๑๔๕๘-๙ โทรสาร ๐ ๕๔๗๗ ๑๐๗๗
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์ ผจก.อพท.๖ - suksun.p@dasta.or.th
- - รอง ผจก.อพท.๖ - -
- - ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - -
น.ส.กมลลักษณ์ ดอกประดู่ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - athidtaya.j@dasta.or.th
น.ส.วนิดา อินตัน จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - wanida.i@dasta.or.th
นายสุรชัย บุญก้ำ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - surachai.b@dasta.or.th
น.ส.ขวัญฤทัย ยอดเวียงไชย จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - khwanruetai.y@dasta.or.th
นายณัฐวุฒิ แจ้งกระจ่าง จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - natthawut.c@dasta.or.th
น.ส.มยุรี ศรีสุริยพงศ์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - mayuree.s@dasta.or.th
นายณัฐกิตติ์ กุมพะยาน จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ nattakit.k@dasta.or.th
น.ส.อรพรรณ บัวสีทอง จนท.ประชาสัมพันธ์ - orapan.b@dasta.or.th
นางกิตติวรา คำมั่น ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - kittiwara.k@dasta.or.th
น.ส.สร้อยสุดา มงคล จนท.การเงินและงบประมาณ - soisuda.m@dasta.or.th
น.ส.สุพรรษา ผัดผ่อง จนท.บัญชี - suphansa.p@dasta.or.th
น.ส.แพรวพรรณพัชร อุปนันท์ จนท.พัสดุ - praewpunnapuch.o@dasta.or.th
น.ส.สุธาสินี สรรพช่าง จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ - suthasinee.s@dasta.or.th
น.ส.วชิราภรณ์ เพ็ญกุล จนท.บริหารงานทั่วไป (ลจ.) - wachiraporn.p@dasta.or.th

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๗ รับผิดชอบพื้นที่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง และพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.๗)

เลขที่ ๙๓๙/๓ หมู่ที่ ๖ ถนนมาลัยแมน ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
โทรศัพท์ ๐ ๓๕๕๖ ๕๕๖๒ โทรสาร ๐ ๓๕๕๖ ๕๕๖๓
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผจก.อพท.๗ - somjin.c@dasta.or.th
- - รอง ผจก.อพท.๗ - -
นางศุภรดา กานดิศยากุล ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - suparada.k@dasta.or.th
นางพรรณวดี พัฒนจันทร์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - panwadee.m@dasta.or.th
น.ส.ภัคมาส จิตมานะ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - pakkamas.j@dasta.or.th
น.ส.ดรุณี วิริยะเอี่ยมพิกุล จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - darunee.w@dasta.or.th
น.ส.อมรรัตน์ บุญมีเจริญเกียรติ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - amonrat.b@dasta.or.th
นายวรวีร์ จารุภุมมิก จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - worawee.c@dasta.or.th
นายเจตนา พัฒนจันทร์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - jetana.p@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - -
น.ส.สุคนธา เฟื่องฟูลอย จนท.การเงินและงบประมาณ - sukonta.f@dasta.or.th
น.ส.สำราญ เหมือนทัด จนท.บัญชี - sumran.m@dasta.or.th
น.ส.นภชนก อินทร์สุริวงค์ จนท.พัสดุ - napachanok.j@dasta.or.th
น.ส.อนุสรา อุ่มรูปงาม จนท.บริหารงานทั่วไป - anussara.o@dasta.or.th
นายอาทิตย์ วุฒิไกรรัตน์ จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ - artit.w@dasta.or.th

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๘ รับผิดชอบพื้นที่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (อพท.๘)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
- - ผจก.อพท.๘ - -
- - รอง ผจก.อพท.๘ - -
นายสุจินต์ มีประดิษฐ์ ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - sujin.m@dasta.or.th
น.ส.เรณู ปิ่นทอง จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - ranoo.p@dasta.or.th
นายเมธี แย้มเกษร จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - matee.y@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - -

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๙ รับผิดชอบพื้นที่ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลใต้ (อพท.๙)

ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์ต่อ อีเมล
- - ผจก.อพท.๙ - -
- - รอง ผจก.อพท.๙ - -
- - ผอ.ฝ่ายปฏิบัติการ - -
น.ส.อังศิกานต์ ศศิธรเวชกุล จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - angsikarn.s@dasta.or.th
น.ส.ชุติมา แสงสวัสดิ์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - chutima.s@dasta.or.th
น.ส.นลพรรณ ชลาสินธุ์ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - nonlaphan.c@dasta.or.th
น.ส.วิชชุดา เขียวเกตุ จนท.พัฒนาพื้นที่พิเศษ - witchuda.k@dasta.or.th
- - ผอ.ฝ่ายอำนวยการ - -

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction