องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ราคากลางการจ้างควบคุมงาน

ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

ราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

ราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง