องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง