องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

.

แนวคิด
24.ม.ค..2556
Rate this item
(2 votes)

แนวคิด

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ นี้ อพท. มีนโยบายเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบ Low Carbon Tourism เพื่อตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งการท่องเที่ยวนั้นเป็นสาเหตุหนึ่งให้เกิดภาวะโลกร้อน ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การเข้าพักในโรงแรม ตลอดจนกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ และแม้แต่ปริมาณขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งไว้ในแหล่งท่องเที่ยวก็ตาม ฉะนั้น เราจึงพยายามรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างเทรนด์หรือกระแสการท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เช่น การคำนึงถึงการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว โดยเลือกกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด หรือทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนหรือผู้ประกอบการ เช่น การปลูกต้นไม้ เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

อันที่จริงแล้ว อพท. ได้เริ่มต้นดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับสภาพภูมิอากาศมาตั้งแต่มี 2551 ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างประเทศ คือ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน หรือ GIZ วิธีการดำเนินงานก็คือ การให้องค์ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนที่กระทบต่อการท่องเที่ยว และสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราเริ่มจากพื้นที่นำร่อง คือ พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง กลุ่มเป้าหมายก็คือ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการการโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร

ในช่วงปีแรก อพท. และ GIZ ได้ร่วมกันส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ในเรื่องการจัดการขยะ พร้อมๆ กับการเก็บข้อมูลสถิติการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมการท่องเที่ยว และในปีต่อมา จึงได้นำผลการศึกษาดังกล่าวนำเสนอต่อผู้นำระดับจังหวัด เพื่อร่วมกันรณรงค์ผลักดันแนวทางการพัฒนา Low Carbon Tourism จากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะได้จัดทำโครงการนำร่องธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ประกอบการการโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร เช่น โครงการจัดอบรมการใช้เครื่องมือบริหารโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสภาวะอากาศ และโครงการติดตั้งบ่อหมักก๊าซชีวภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้แก๊สหุงต้ม และการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

Read 10123 times

 mts tat link main01 unwto

gstcouncil dastaarea1 dastaarea3 dastaarea4 

dastaarea5  dastaarea6 dastaarea7 

 

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗

โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙

อีเมล : contact@dasta.or.th

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Dark_Blue Cyan Purple Green Tomato Yellow

Body

Background Color
Text Color

Spotlight10

Background Color

Footer

Note: Layout Contact-Us is applied only for menu Contact Us and menu About Us.
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction